Piêkny u¶miech przez ca³y czas...

Witamy na naszej stronie

AGMED Agnieszka Paniczko stawia na zastosowanie najlepszych materia³ów za rozs±dn± cenê, oraz ci±g³e doskonalenie zawodowe lekarzy. Do¶wiadczony personel, stosowanie minimalnie inwazyjnych technik leczenia oraz praca z u¿yciem mikroskopu i lup zapewniaj± naszym pacjentom bezpieczeñstwo i najwy¿sz± jako¶æ us³ug. ¦wiadomi jako¶ci naszych us³ug udzielamy gwarancji* na wykonane przez nas wype³nienia i uzupe³nienia protetyczne.

Szczegó³owe badanie jamy ustnej, zdjêcia RTG, analiza modeli diagnostycznych i wreszcie dokumentacja fotograficzna s³u¿± nam do stworzenia indywidualnego planu leczenia dostosowanego do potrzeb i mo¿liwo¶ci finansowych pacjenta.

AGMED ma podpisan± umowê z NFZ na ¶wiadczenia w zakresie periodontologii i Stomatologii Dzieciêcej.

W AGMED DZIECI TO BARDZO WA¯NI PACJENCI!

Tak jak Wy - rodzice - my te¿ bardzo chcemy ustrzec je przed próchnic±. Dlatego dzia³ania profilaktyczne, takie jak lakowanie, lakierowanie, wskazówki dietetyczne, s± podstaw± leczenia w naszej klinice. W AGMED wykonujemy lakowanie zêbów sta³ych u dzieci oraz wizyty adaptacyjne.

W AGMED przyjmuj± lekarze z wieloletnim sta¿em pracy, posiadaj±cy specjalizacjê, i bêd±cy obecnie b±d¼ w przesz³o¶ci asystentami Uniwersytetu Medycznego w Bia³ymstoku.

Bêd±c pod opiek± "AGMED Agnieszka Paniczko" bêdziesz mieæ piêkny u¶miech przez ca³y czas...

*Dalsze informacje dotycz±ce warunków gwarancji dostêpne s± w AGMED.